Jukl Karate Team | Jako tým jsme silnější
 Úvod   Kalendář   Tréninky   Soustředění   Galerie   Odkazy   Kontakt   
 Nábor nových členů   Sensei   Členové klubu   Klubové soutěže   Karatedo   Jiu Jitsu   Saishokido   Zkušební řády   Rozpis tréninků   


Zkušební řád

 

SHOTOKAN KARATE-DO

 

Technická část zkušebního řádu určuje rozsah znalostí, vyžadovaných na jednotlivé STV kyu a DAN. Zkušební komisař je oprávněn prověřit cvičence nejen z vědomostí vyžadovaných na příslušný STV, ale i z náplně kteréhokoliv předcházejícího STV.

 

Dále může zkušební komisař upřesnit techniky, aplikace a akce, které umožní komplexně zhodnotit jeho

předvedený výkon. Upřesňující techniky, aplikace a akce však musí být v souladu s nároky požadovanými na příslušný STV. Zkoušený musí znát (zpaměti) všechny techniky na dané STV kyu nebo Dan

 

Všeobecný průběh zkoušky:

 

KIHON:

(technika - zkušební komisař náhodně vybere minimálně 1/3 technik)

Každou techniku cvičenec vykonává na povel zkušebního komisaře opakovaně za sebou a s maximální

koncentrací do doby, než dá zkušební komisař povel na ukončení cvičení.

 

KIHON IDO:

(základní techniky v kombinacích - zkušební komisař může vybrat určité kombinace minimálně však 2/3)

 

Každou techniku, resp. kombinaci vykonává cvičenec opakovaně za sebou v jednom směru 5x. Poslední

zakončí s kiai. Po páté technice pokračuje stejnou techniku VZAD 5x do výchozího postavení. ( pokud není ve zkušebním řádu jinak např. mawate) Takto cvičenec vykoná všechny kombinace technik jdoucí za sebou v daném směru bez zastavení.

 

OYO IDO:

(bojové kamae s technikou v kombinacích - zkušební komisař může vybrat kombinace minimálně však 2/3)

 

Každou techniku, resp. kombinaci vykonává cvičenec s KAMAE opakovaně za sebou v jednom směru 5x.

Poslední zakončí s kiai. Po páté technice pokračuje vykoná MAWATE a pokračuje 5x do výchozího postoje.

Takto cvičenec vykoná všechny kombinace technik jdoucí za sebou v daném směru bez zastavení.

 

KUMITE:

(řízená nebo volná forma techniky ve dvojicích - zkušební komisař vybere minimálně 1/3 kombinací)

Každou útočnou i obranou techniku a kombinaci vykonávají cvičenci 5x. S maximálním nasazením.

 

KATA: (forma technik proti fiktivnímu soupeři)

Cvičenec zacvičí danou kata z výběru Kihon, Shitei nebo Tokui dle směru a stylu.

 

BUNKAI KATA: (základní aplikace technik v kata)

Cvičenec provede minimálně daný počet kombinací aplikace dané kata. Musí však dodržet dané útočném i

obrané techniky kata. Výchozí postoj obránce je HD/BP a útočník ZD.

 

KIME-WAZA: (forma provedení techniky, pohybu, kime a vzdálenosti)

Cvičenec provede dané techniky z BP/ZD na určený terč.

 

 

 

VŠEOBECNÁ ČÁST ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU:

 

1) Hlavní obsahové body zkušebního řádu:

Tento zkušební řád je rozdělen do 4 zkušebních skupin Kyu a Dan, kde každá skupina obsahuje pokyny k jejich dosažení a kvalitnímu zvládnutí:

 

Skupina I. od 8.- 6.Kyu

Skupina II. od 5.- 3.Kyu

Skupina III. od 2.- 1.Kyu a 1.Dan

Skupina IV. od 2.Danu dále

 

Skupina I.

 

KIHON:

Tato zkoušená skupina klade důraz na základní zvládnutí technik prováděné v HD na místě.

 

KIHON-IDO:

Důraz na správné ukotvení principů karate, zvládnutí základní techniky a postojů. Jejich dokonalé provedení ve stejném postoji při pohybu vpřed a zpět. Maximální důraz je vedený na postoje, pohyby těla a techniky, které musí být provedené synchronně a harmonicky.

 

KATA:

První skupina vždy demonstruje určenou Kihon Kata na své STV a také jednu kata z předchozích STV (dle výběru zkušebního komisaře z dosud uvedených kata nižšího STV).

 

BUNKAI KATA:

názorné vysvětlení alespoň 4 kombinací technik (tato skupina neprovádí cvičení bunkai ale pouze prokáže

znalost použitých technik v kata)

 

KUMITE:

Cílem základních forem řízeného kumite (Yakusoku-Kumite) je získání a osvojení si fyzické a duševní úrovně pro cvičení ve dvojicích. Důležitým prvkem je forma provedení, včetně zahájení a ukončení cvičení (Rei). Útočník se po dokončení techniky stahuje vzad do „shizentai“, obránce vpřed, aby byla vždy dodržena správná vzdálenost mezi cvičenci.

 

Kihon kumite – jedná se o první kroky cvičení s partnerem na místě, proto je hlavní důraz vedený na technické zvládnutí útoku i obrany.

 

Gohon kumite – útočné a obranné techniky v pohybu. Nutné dodržet správný odstup, vzdálenost a načasování pohybů, včetně správného dýchání. Zvládnutí útoku, bloku i protiúderu musí vycházet z důrazně dodržené vzdálenosti technik.

 

Sanbon kumite – komplexní metoda základní formy řízeného kumite s důrazem na kombinaci na sebe navazujících různých útočných a obranných technik a pásem (jodan, chudan). Pro správně provedenou formu platí výše uvedené.

 

ROZSAH TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ:

- yame, hajime, yoi, gyaku, hidari, migi, ren, sanbon, karate, kata, kumite, mawate, sensei ni rei, seiza,

mokuso, jodan, chudan, gedan, hikite, kiai

- musubi dachi, zenkucu dachi, kokucu dachi, kiba dachi, renoidži dachi, ashi dachi

- oi tsuki, gyaku tsuki, sokumen tsuki, uraken uchi, tetsui uchi, nukite tsuki, empi

- mae geri, yoko geri

- gedan barai, age uke, shuto uke, uchi uke, morote uke, kosa uke, hiji uke, tsukami uke, osae uke, hiza uke

 

Nejčastější nedostatky:

- chodidla v postojích nejsou celou plochou na zemi (Ashi no Ura)

- zadní noha v postoji ZK není propnuta v koleni

- předklon při chůzi v ZK vpřed nebo záklon horní části těla

- nedostatečné přitažení pěsti k boku (HIKITE)

- nedostatečné sevření ruky v pěst při úderu

- jakýkoliv úšlap nohou před , či při přechodu v postoji

- při řízeném kumite pohled směřuje k zemi

- chybná vzdálenost při řízeném kumite

- chybný postoj - zdvihnuté rameno, ohnuté zápěstí v konci úderu

- chybná pozice chodidel kopající nohy při technikách kopů

- špatné dýchání, chybějící kime

- nepřesnost techniky, vychýlení od cíle

- chybějící dostatečná práce boků

 

 

Skupina II.

 

KIHON:

Tato zkoušená skupina dodržuje pravidla kihon nižšího stupně. Zároveň klade důraz na základní zvládnutí technik prováděné z HD nebo do daného postoje s výpady vpřed nebo do strany.

 

KIHON-IDO:

Pravidla kihon-ido stylu odpovídají rovněž nižší skupině. Navíc se jedná o dokonalé provedení na sebe navazujících různých postojů při pohybu vpřed a zpět. Větší nároky jsou kladeny na jednoduchost, rychlost a silové provedení. V případě více kombinací rovněž na plynulou návaznost technik se správným „kime“ a „zanshin“.

 

OYO-IDO:

Cvičenec demonstruje kihon techniky v bojovém kamae. Důraz na pohyb, přesun Suri-Ashi a Yori-Asi je

základem pro sportovní zápas. V této skupině je demonstrováno předvedení maximálně do tří technik

jdoucí za sebou.

 

KATA:

Druhá skupina vždy demonstruje určenou Kihon a Shitei kata na své STV a také 1 kata z předchozích STV. (Dle výběru zkušebního komisaře z dosud uvedených kata nižšího STV)

 

BUNKAI KATA:

Každý adept na zkoušku této skupiny předvede analýzu a rozbor kata, kterou demonstruje na technický stupeň. Z této kata musí demonstrovat alespoň 5 reálných sekvencí dle vlastního výběru. Dále předvede demonstraci analýzy alespoň 3 akcí z jakékoliv kata předešlého programu. Adept sám během předvedení bunkai kata moderuje a koriguje útočníka (nemusí se vždy jednat o secvičenou dvojici). Zkoušený předvede 1x kombinaci pomalu a poté předvede kombinaci 1x naplno.

 

ROZSAH TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ: (samozřejmostí je znalost předešlé teorie)

- sonoba mawate, hanmi, goshi kamae, fumikomi, haishu, kime, gohon kumite, kihon ipon kumite,

- sokumen yoko uke, juji uke, kaiwake uke, nagashi uke, manji uke, sukui uke, haiwan uke

- mawashi geri, ushiro geri, mikatsuki geri, ren geri

- tate uchi, haito uchi, kagi tsuki

- kosa dachi

 

KIME WAZA:

Každý adept na zkoušku této skupiny musí demonstrovat úroveň zvládnutí technik KIHON v základním postoji na místě (Zenkutsu-Dachi) s důrazem na práci boků, přesnost, výbušnost a tvrdost techniky na cíl se správným načasováním, dýcháním a kime. Jako cíl může sloužit lapa, boxovací pytel či medicinbal.

 

KUMITE:

 

A) KIHON-IPPON-KUMITE

Pokročilé formy kumite musí splňovat předešlé kritéria z Gohon a Sanbon kumite. Především jde o procvičování úhybů, přechodů (sabaki), základních technik s důrazem na „zanshin“. Na tyto následující body musí být kladen zvláštní důraz:

 

1) útočník musí každý útok provést takovou silou, jako kdyby tato útočná šance byla jen jedna

2) útočící strana musí dbát vždy na správný odstup od partnera

3) strana provádějící obranu se musí technice útočníka bleskově vyhnout a okamžitě kontrovat, přičemž

vzdálenost u kontrující techniky musí být zachována tak, aby nedošlo k nepřiměřenému útoku do těla útočníka, ale útok byl včas zastaven

 

4) blok obránce musí být tak silný, aby mohla být vyblokována technika útočníka a to tak, aby Chudan-Tsuki jako kontr mohlo být provedeno bez překážky předchozí techniky

Při Kihon Ippon Kumite stojí bránící strana v SHIZENTAI (přirozené držení těla) bez kývání a pohybu. Tento postoj má zlepšit psychickou stabilitu. Pro bránící se stranu je těžké stát v klidu až do útoku. Při soustavném tréninku si lze zlepšit psychickou sebekontrolu a naučit se přes nepříznivou výchozí pozici dobře se bránit. Blok u bránící se strany by se měl trénovat vždy z vnitřní strany ven (např. útok vpravo s Tsuki, blok pravou rukou a levou nohou zpětný krok s kontrující technikou), aby se cvičenec připravil na řešení složitějších situací.

 

B) KAESHI-KIHON-IPPON-KUMITE

 

Vyšší forma kumite prověřující více kombinací útoku a obrany (útočník je v konečné fázi obránce) s důrazem na správné časování a přesuny. Pro formu platí všechna pravidla uvedené u Kihon-Ippon-Kumite. Útočník i obránce musí dodržovat správnou linii a směr útoku či obrany.

 

1) Útočník stojí v GEDAN-ZENKUTSU-DACHI obránce v SHIZENTAI. Útočník hlásí pouze pásmo útoku (u kopů také techniku samotnou).

2) Obránce se stahuje do sebou přizpůsobené pozice (jako např. u Gohon-Kumite vzad) a blokuje. Potom útočí sám technikou vpřed, přičemž použije stejnou techniku jakou byl napaden. Nynější obránce (dřívější útočník), jde zpět, provádí blok a kontruje.

3) Oba se vracejí zpět do SHIZENTAI.

4) Útočník se zpočátku soustředí na svou útočící techniku a tu provádí v plném nasazení, bez myšlenek na svůj obranný pohyb. Potom by měl bleskově ustoupit proti útoku, blokovat a silně kontrovat.

 

Nejčastější nedostatky:

- málo zdvižené koleno kopající nohy

- chybné držení těžiště (klesání, stoupání)

- nepřesné stahování kopající nohy zpět

- chybná práce boků

- nejistota v postojích

- chybné dýchání při vedení technik karate, kombinací, kata

- při kumite špatný odhad vzdálenosti pro útok, obranu

- špatná koordinace pohybů

- techniky jsou prováděny toporně, nedostatečná plynulost

- těžiště je vysoko položené ve všech koncových postojích

- nestejné zakončení pohybu (Te Ashi Dodži)

- při kumite nedostatečná koncentrace, špatný odhad vzdálenosti, držení těla

- chybějící dostatečná práce boků

- nesprávná linie útoku či obrany (vychýlení se od cíle)

 

 

Skupina III.

 

KIHON:

Tato zkoušená skupina klade důraz na základní zvládnutí technik prováděné z kamae. Jedná se především o jednotlivé kombinace pro sportovní zápas prováděné v kamae vpřed a do stran.

 

KIHON-IDO:

V této skupině je čistota stylu samozřejmostí úměrnou bojovému projevu a vyzrálosti. Pravidla kihon-ido stylu odpovídají rovněž nižší skupině. Navíc se jedná o dokonalé provedení na sebe navazujících různých postojů při pohybu vpřed, zpět a do stran.Kromě základních postojů je větší důraz kladen na provedení technik z volného postoje (kamae).

 

OYO-IDO:

V této skupině cvičenec demonstruje složitější kihon techniky v bojovém kamae. Důraz na pohyb, přesun

Suri-Ashi a Yori-Asi nebo Ayumi-Ashi s využitím horních a spodních končetin. Pohyb je směřován nejen

dopředu ale i vzad.

 

KATA:

Třetí skupina vždy demonstruje 3 kata. Jednu Shitei kata k danému STV a jednu Kihon kata z předešlých STV. (Výběr Kihon-Kata je dle Zkušebního komisaře). A dále jednu kata ze seznamu Tokui-Kata dle vlastního výběru.

 

BUNKAI KATA:

Každý adept na zkoušku této skupiny předvede analýzu a rozbor Shitei kata k danému STV a demonstruje ji v plném nasazení. Z této kata musí demonstrovat alespoň 5 reálných sekvencí dle vlastního výběru. Dále předvede demonstraci analýzy alespoň 5 sekvencí z Tokui kata kterou cvičenec předváděl. A analýzu 3 sekvencí ze základní kata kterou mu určil zkušební komisař (Předvedení bunkai aplikuje zkoušený s vlastním partnerem. Bunkai musí být věrohodná reálnému boji!!)

 

KIME WAZA:

Každý adept na zkoušku této skupiny musí demonstrovat úroveň zvládnutí základních útočných technik ve volném postoji na místě (kamae) s důrazem na práci boků, přesnost, výbušnost a tvrdost techniky na cíl se správným načasováním, dýcháním a kime. Jako cíl může sloužit lapa, boxovací pytel či medicinbal.

 

KUMITE:

 

A) JIYU-IPPON-KUMITE

Více realistická forma kumite bez jasného časování, vzdáleností mezi soupeři apod.. - příprava na volné kumite.

Důležité je hledání korektní vzdálenosti, správné časování, bleskové rozhodování a také překonání vlastní nejistoty při útoku.

Obě strany proti sobě stojí v Kamae volně, ve vhodné vzdálenosti. Útočník vede svoji nahlášenou techniku s velkým nasazením, bez myšlenek na další akci obránce. Také obránce nesmí volit velkou vzdálenost od útočníka, ale v krátké vzdálenosti útok blokovat s ústupem (Tai-Sabaki nebo Suri-Ashi) a provést silnou kontr techniku. Poté útočník i obránce zaujímá Kamae a stále drží bojový Zanshin (pozornost na útočníka). Důležité je u Jiyu-Ippon-Kumite vyučovat nácvik, cit pro vzdálenost a časování.

 

B) OKURI-JIYU-IPPON-KUMITE

Vyšší forma kumite s návaznosti více útočných technik, pro kterou rovněž platí výše uvedená pravidla. Útočník se po prvním útoku ihned stahuje do výchozího postoje (Kamae) a následně pokračuje druhým útokem, bez varování (OKURI=vrátit, pokračovat). Obránce se rovněž po prvním bloku a protiútoku stahuje do výchozího postoje (Kamae) a je připraven na další útok.

 

Cvičení rozvíjení schopnosti obránce, který musí být připraven na kombinaci útoků. Na tyto následující body musí být kladen zvláštní důraz:

1) Útočník i obránce stojí v GEDAN-KAMAE. Útočník hlásí pouze pásmo útoku (u kopů také techniku samotnou) a to pro obě na sebe navazující techniky. Útočí vždy na pravou či levou stranu přímo z Gedan-Kamae.

2) Obránce se stahuje do sebou přizpůsobené pozice (jako u Gohon-Kumite vzad) a blokuje s kontra akcí.

Následně se stáhne zpět do výchozího postoje a je připraven k další obraně a protiútoku.

3) Útočník se zpočátku soustředí na svou útočící techniku a tu provádí v plném nasazení, bez myšlenek na svůj obranný pohyb. Vrací se zpět do výchozího postoje a bez varování následuje dalším útokem.

 

C) JIYU-KUMITE

Volný zápas pod kontrolou, podobný soutěžní formě kumite WKF. Není zde určen časový limit. Důraz je veden na schopnost techniky získat bodování a to při úplné kontrole techniky.

Dle věku cvičence je možné vypustit soutěžní formu Jiyu-Kumite a nahradit ji řízenou formou dle předešlého výběru.

 

ROZSAH TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ: (samozřejmostí je znalost předešlé teorie)

- sun dome, teisho, zanshin, shitei a tokui kata, otoshi, uchikomi,

- neko ashi dachi, shiko dachi, teidži dachi

- ashi barai, suri ashi, yori ashi, alumi ashi

- ura mawashi geri, kansetsu geri

- age tsuki, yama tsuki

 

Nejčastější nedostatky:

- v konečné fázi techniky chybí kime, HIKITE

- ztráta rovnováhy při obratech, při kopech

- špatná vzdálenost při kumite

- neplynulé provádění kombinací (špatná vázanost technik)

- přerušení pohybu boků při provádění kombinací

- chybějící nebo chybný rytmus při provádění kata

- špatná koordinace zpevnění v koncové fázi pohybu

- odklon těla od cíle při cvičení s partnerem

- nejistota při útoku a protiútoku

- slabá kondiční příprava

- slabá sebekontrola při cvičení s partnerem

- chybějící sportovní duch

 

 

Skupina IV.

 

KIHON:

Tato zkoušená skupina klade důraz na zvládnutí technik prováděné z kamae. Na vyšší STV již není popsaný sled technik, ale komise vybírá jakékoliv techniky z dosud uvedeného programu STV.

 

KIHON-IDO:

Zde musí být demonstrováno mistrovské provedení kihonu stylu ve všech aspektech, úměrný věku adepta. Na vyšší STV již není popsaný sled technik, ale komise vybírá jakékoliv techniky z dosud uvedeného programu STV. Důraz je kladen především na techniky z volného postoje (kamae).

 

KATA:

Tato skupina vždy demonstruje 4 kata. Dvě ze základních dle výběru zkušebního komisaře, jednu z sentei kata a jednu dle vlastního výběru, mimo dosud uvedený program STV.

 

BUNKAI KATA:

Každý adept na zkoušku této skupiny předvede analýzu a rozbor minimálně 5ti sekvencí z jakékoliv vybrané kata ze seznamu základních a sentei kata, které jsou v zkušebním řádu do STV 1.Dan. Teoretické znalosti všech předchozích skupin. Adept sám během předvedení bunkai kata moderuje a koriguje útočníka (nemusí se vždy jednat o secvičenou dvojici).

 

KIME WAZA:

Stejné jako u skupiny III.

 

KUMITE:

Stejné jako u skupiny III.

 

 

 

Skupina I. - TECHNICKÁ ČÁST ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU

 

8. kyu - bílý pás

 

KIHON:

1.) HD: ura-tsuki, tate-tsuki

2.) HD: chudan-seiken-tsuki

3.) HD: soto-mawashi-shuto-uchi

4.) HD: uchi-mawashi-shuto-uchi

5.) HD: yoko-tetsui-uchi (do strany)

6.) HD: mae-geri

7.) HD: gedan-yoko-geri-kekomi

8.) HD: chudan-yoko-geri-keage

 

KIHON-IDO:

(všechny kombinace je možné dělat v chůzi vpřed a vzad)

1.) ZD: oi-tsuki

2.) ZD: age-uke

3.) ZD: soto-uke

4.) ZD: gedan-barai

5.) ZD: uchi-uke

6.) ZD: gyaku-tsuki

7.) KkD: shuto-uke

8.) ZD: jodan-mae-geri (gedan kamae-te)

 

KIHON-KUMITE:

1.) T: HD/: jodan-oi-tsuki

U: HD/: age-uke

2.) T: HD/: chudan-oi-tsuki

U: HD/: soto-uke

3.) T: HD/: chudan-oi-tsuki

U: HD/: uchi-uke

4.) T: HD/: gedan-oi-tsuki

U: HD/: gedan-barai

5.) T: HD/: jodan-oi-tsuki/chudan-oi-tsuki/gedan-oi-tsuki

U: HD/: age-uke/soto-uke/gedan-barai (stejnou rukou)

 

KATA: Heian Shodan

 

BUNKAI: Heian Shodan - názorné vysvětlení alespoň 4 kombinací technik Kata Heian Shodan

 

 

 

Skupina I. - TECHNICKÁ ČÁST ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU

 

7. kyu - žlutý pás

 

KIHON:

1.) HD: yoko-empi-uchi

2.) HD: mae-empi-uchi

3.) HD: shomen-tetsui-uchi (dopředu)

4.) HD: shomen-uraken-uchi (vpřed)

5.) HD: osae-uke, tate-nukite

6.) HD: yoko-uraken-uchi (do strany kdy pěst končí malíkovou hranou do strany)

7.) HD: tate-uraken-uchi (do strany kdy pěst končí malíkovou hranou dolů)

8.) ZD: tate-shuto-uke, chudan-mawashi-empi-uchi

 

KIHON-IDO:

(všechny kombinace je možné dělat v chůzi vpřed a vzad)

1.) ZD: sanbon-tsuki (kizami-gyaku-oi)

2.) ZD: age-uke / gyaku-tsuki

3.) ZD: soto-uke / gyaku-tsuki

4.) ZD: gedan-barai / gyaku-tsuki

5.) ZD: uchi-uke / gyaku-tsuki

6.) ZD: gyaku-tsuki

7.) ZD: osae-uke tate-nukite

8.) KkD: shuto-uke do úhlu 45°

9.) KkD: morote-uke

10.) ZD: mae-geri oi-tsuki

11.) ZD: na místě gyaku-uchi-uke / hineri-mae-geri gedan-barai

12.) KiD: chudan-yoko-geri-keage (3 × na každou stranu)

13.) KiD: chudan-yoko-geri-kekomi (3 × na každou stranu mawate)

 

GOHON-KUMITE:

Útočník před zahájením cvičení hlásí název techniky. Možno v kombinacích:

- 5x vpřed-zpět

- 3x vpřed-zpet, 1x zpět-vpřed, 1x vpřed-zpět

 

1.) T: ZD jodan-oi-tsuki

U: ZD z: opačný střeh (stejný postoj) age-uke, poslední technika 1x protiútok gyaku-tsuki, kiai

2.) T: ZD v: chudan-oi-tsuki

U: ZD z: opačný střeh (stejný postoj) soto-ude-uke, poslední technika 1x protiútok gyaku-tsuki, kiai

3.) T: ZD v: chudan-oi-tsuki

U: ZD z: uchi-ude-uke, poslední technika 1x protiútok gyaku-tsuki, kiai

4.) T: ZD v: gedan-oi-tsuki

U: ZD z: opačný střeh (stejný postoj) gedan-barrai, poslední technika 1x protiútok gyaku-tsuki, kiai

 

KATA: Heian Nidan

- Dále ZK vybere jednu kata z dosud uvedeného programu předchozích STV

 

BUNKAI: Heian Nidan - názorné vysvětlení alespoň 4 kombinací technik

 

 

 

Skupina I. - TECHNICKÁ ČÁST ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU

 

6. kyu - zelený pás

 

KIHON:

1.) HD: age-empi-uchi

2.) HD: mawashi-empi-uchi

3.) HD: jodan-kosa-uke

4.) HD: tate-shuto-uke ren-tsuki

5.) TD: jodan-haiwan-uke a soto-tetcui-uchi (gyaku rukou)

6.) HD: mawashi-geri

7.) ZD: chudan-gyaku-tsuki, jodan-kizami-tsuki (práce boků)

 

KIHON-IDO:

(všechny kombinace je možné dělat v chůzi vpřed a vzad)

1.) ZD: gyaku-sanbon-tsuki (gyaku-kizami-gyaku)

2.) ZD: age-uke / gyaku-tsuki / soto-uke (možná výměna bloků)

3.) ZD: soto-uke / uchi-uke / soto-uke

4.) ZD: gedan-barai / oi-uchi-uke / gyaku-tsuki

5.) ZD: gedan-barai / hindi-mae-geri (kopající noha zpět do ZD)

6.) ZD: gyaku-tsuki / uchi-uke / gyaku-tsuki

7.) ZD: yoko-uraken-uchi / gyaku-age-uke / kizami-tsuki

8.) KkD: shuto-uke překrok do ZK osae-uke tate-nukite

9.) KkD: uchi-uke / gyaku-tsuki

10.) ZD: hineri-mae-geri gyaku-tsuki (chudan kamae te)

11.) KiD: chudan-yoko-geri-keage tate-uraken-uchi (3 × na každou stranu)

14.) KiD: chudan-yoko-geri-kekomi / yoko-empi-uchi (3 × na každou stranu)

 

SANBON KUMITE:

Útočník před zahájením kombinace vždy hlásí pořadí technik. Např. jodan, chudan, mae-geri. Každá technika je provedena na obě

strany (hidari/migi).

1.) T: ZD v: oi-tsuki jodan/ oi-tsuki chudan/ maegeri chudan

U: ZD z: age-uke/ soto-uke/ gedan-barai + gyaku-tsuki

2.) T: ZD v: oi-tsuki jodan/ oi-tsuki chudan/ maegeri chudan

U: ZD z: age-uke/ uchi-uke/ gyaku gedan-barai (stejnou rukou jako uchi-uke) + kizami-tsuki + gyaku-tsuki

3.) T: ZD v: oi-tsuki jodan/ oi-tsuki chudan/ maegeri chudan

U: KkD z: jodan haiwan-morote-uke/ KKD: morote-uchi-uke/ KKD: sukui-uke překrok do ZK: gyaku-tsuki

 

KATA: Heian Sandan

- Dále ZK vybere jednu kata z dosud uvedeného programu předchozích STV

 

BUNKAI: Heian Sandan - názorné vysvětlení alespoň 4 kombinací technik

 

 

 

Skupina II. - TECHNICKÁ ČÁST ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU

 

5. kyu - fialový pás

 

KIHON:

1.) HD: chudan-kakiwake-uke mae-geri ren-tsuki (kombinace z jion)

2.) HD: awase-tsuki

3.) HD do ZD yama-tsuki

4.) HD: ushiro-geri

5.) HD do NaD: keito-uke / tensho-tsuki (obouma rukama zároveň)

6.) HD do ZD: soto-mawashi-haito-uchi / uchi-mawashi-haito-uchi (stejnou oi-rukou)

 

KIHON-IDO:

1.) FD v: oi-tsuki

2.) ZD v: jodan-oi-tsuki / chudan-gyaku-tsuki / ushiro ayumi-ashi gedan-barai /ayumi-ashi chudan-oi-tsuki

3.) ZD z: age-uke / ren-tsuki (možno provádět i ve směru vpřed)

4.) ZD z: age-uke / hineri-mae-geri (stáhnout nohu zpět) / gyaku-tsuki

5.) ZD v: soto-uke yoko-empi (KiD) /tate-uraken-uchi (KiD) / gyaku-tsuki (ZD)

6.) ZD z: uchi-uke / mae-ashi-geri / gyaku-tsuki

7.) KkD v: shuto-uke do ZD soto-mawashi-uchi

8.) KkD z: shuto-uke mae-mawashi-geri do ZD gyaku tsuki

9.) KkD z: morote-uke do ZD ren-tsuki

10.) ZD v: mae-geri jodan (vrátit kopající nohu zpět) / chudan-mawashi-geri

11.) ZD v: mawashi-geri / gyaku-tsuki

12.) KiD: chudan-yoko-geri-kekomi yoko-empi-uchi yoko-uraken-uchi (3 × na každou stranu)

13.) ZD v: ushiro-geri

 

OYO-IDO:

1.) BP: suri-ashi kizami-tsuki,

2.) BP: suri-ashi gyaku-tsuki

3.) BP: suri-ashi yoko-mawashi-uraken-uchi

4.) BP: yori-ashi kizami-tsuki,

5.) BP: yori-ashi gyaku-tsuki

6.) BP: yori-ashi yoko-mawashi-uraken-uchi

 

KIHON-IPPON-KUMITE:

1.) 2x T: ZD v: oi-tsuki jodan

U: ZD z: age-uke/gyaku/tsuki; KKD z: tate-shuto-uke/ přešlap do ZD: jodan shuto-uchi

2.) 2x T: ZD v: oi-tsuki chudan

U: ZD z: soto-uke/gyaku-tsuki; ZD z: soto-uke/ překrok do KD yoko-empi-uchi

3.) 2x T: ZD v: mae-geri chudan

U: ZD z: gedan-barai/ gyaku-tsuki; ZD z: gyaku gedan-barai/ kizami-tsuki/ gyaku-tsuki

4.) 2x T: ZD v: yoko-geri-kekomi chudan

U: ZD z: 45° soto-ude-uke chudan/ gyaku-tsuki chudan; FD: chudan-haiwan-uke ZK: jodan-haito-uchi

 

KATA: Heian Yondan

- Dále ZK vybere 1 kata z dosud uvedeného programu předchozích STV

 

BUNKAI-KATA:

(obránce určí útočnikovi útok a pásmo. Předvede 1x kombinaci pomalu a poté předvede kombinaci 1x naplno)

a) Analýza 5 sekvencí vlastního výběru z kata Heian Yondan

b) Analýza min. 3 sekvencí z druhé předvedené kata dle výběru ZK

 

KIME WAZA:

Každá technika je provedena na obě strany (hidari/migi).

5x ZD/: gyaku-tsuki chudan

5x ZD/: mae-geri chudan

 

 

 

Skupina II. - TECHNICKÁ ČÁST ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU

 

4. kyu - fialový pás

 

KIHON:

1.) HD: kagi-tsuki

2.) HD: age-tsuki

3.) HD: manji-uke

4.) HD do KiD: yoko-morote-tsuki

5.) HD do KiD: mikazuki-geri / gedan-barrai

 

KIHON-IDO:

1.) FD v: sanbon-tsuki (FD oi-tsuki ZD gyaku-tsuki FD oi-tsuki)

2.) ZD v: ren-tsuki / ayumi-ashi mae-geri-keage / oi-tsuki (s dopadem)

3.) ZD z: age-uke / mae-geri (stáhnout nohu zpět) / gyaku-tsuki

4.) ZD z: soto-uke / mae-yoko-geri keage / gyaku-tsuki (ZD)

5.) ZD v: oi-tsuki / (KkD) morote-uke / (ZD) kizami-tsuki / gyaku-tsuki

6.) KkD z: shuto-uke / mae-yoko-geri / gyaku tsuki

7.) KkD v: shuto-uke / mae-mawashi-geri / gyaku shuto-uchi

8.) KkD z: morote-uke/(ZD) ren-tsuki / mae-geri (stáhnout nohu zpět) / gyaku-tsuki

9.) ZD z: uchi-uke – ayumi-ashi ushiro-geri / dokrok (ZD) s uraken uchi – ayumi-ashi oi-tsuki

10.) KiD s: yoko-geri-keage / yoko-geri-kekomi (překrok přes kosa-dachi kop rotace ve směru a druhou nohou druhý kop)

11.) ZD v: ashi-barai / gyaku-tsuki

 

OYO-IDO:

1.) BP: suri-ashi kizami-tsuki gyaku-tsuki

2.) BP: suri-ashi yoko--uraken-uchi gyaku-tsuki

3.) BP: yori-ashi kizami-tsuki gyaku-tsuki

4.) BP: yori-ashi yoko-uraken-uchi gyaku-tsuki

5.) BP: Hineri-mae-geri suri-ashi gyaku-tsuki

6.) BP: Hineri-mae-geri suri-ashi kizami-tsuki

 

KIHON-IPPON-KUMITE:

1.) 2x T: ZD v: oi-tsuki jodan

U: ZD z: 45° jodan-sokumen-uke/ KD: yoko-geri-keage, yoko-empi; ZD z: jodan-age-uke/maegeri/

jodan-enpi-uchi

2.) 2x T: ZD v: oi-tsuki chudan

U: ZD z: uchi-uke / jodan-kizami-tsuki / chudan-gyaku-tsuki; KKD: 45° shuto-uke / ashi-mae-geri (ashimawashi-geri) / ZD: chudan-tate-shihon-nukite

3.) 2x T: ZD v: mae-geri chudan

U: NaD z: gedan-barai, tate-shuto-uke/ ZD v:mae-empi-uchi; KKD z: sukui-uke/ZD: gyaku-tsuki

4.) 2x T: ZD v: yoko-geri-kekomi chudan

U: ZD: 90° ushiro-chudan-barai/yoko-kekomi/empi-uchi

5.) 2x T: ZD v: mawashi-geri jodan

U: ZD s: 90° haiwan-uchi-uke/ gyaku-tsuki chudan; KD s: 135° tate-heiko-shuto-uke/yoko-empi-uchi

 

KATA: Heian Godan

- Dále ZK vybere 1 kata z dosud uvedeného programu předchozích STV

 

BUNKAI-KATA:

(obránce určí útočnikovi útok a pásmo. Předvede 1x kombinaci pomalu a poté předvede kombinaci 1x naplno)

 

Analýza 5 sekvencí vlastního výběru z kata Heian Godan

a) Analýza 5 sekvencí vlastního výběru

 

KIME-WAZA:

Každá technika je provedena na obě strany (hidari/migi).

5x ZD/: gyaku-tsuki chudan 5x ZD/: kizami-tsuki jodan

5x ZD/: mae-geri chudan 5x ZD/: yoko-geri-kekomi chudan

 

 

 

Skupina II. - TECHNICKÁ ČÁST ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU

 

3. kyu – hnědý pás

 

KIHON:

1.) HD do SD: mawashi-uke yama-teisho-tsuki

2.) BP: hineri ura-mikazuki-geri

3.) BP: hineri ura-mawashi-geri

 

KIHON-IDO:

1.) ZD v: gyaku-sanbon-tsuki (ZD gyaku-tsuki FD oi-tsuki ZD gyaku-tsuki)

2.) ZD v: ren-tsuki / uchi-uke / stejná ruka yoko-uraken-uchi / gyaku-tsuky

3.) ZD v: jodan-oi-tsuki / gyaku-tsuki / ushiro-ayumi-ashi uchi-uke / mawashi-geri / gyaku-tsuki

4.) ZD v: jodan-kizami-tsuki / ushiro-ayumi-ashi age-uke / mawashi-geri (KiD) / oi-uraken-uchi

5.) ZD v: soto-uke / yoko-empi (KI) /tate-uraken-uchi(KI) / gyaku-tsuki (ZD)

6.) ZD v: mae-mawashi-geri – ayumi-ashi jodan-mawashi-geri / gyaku-tsuky

 

OYO-IDO:

1.) BP: Suri-ashi kizami-tsuki gyaku-tsuki hineri-mawashi-geri

2.) BP: Suri-ashi yoko-mawashi-uraken-uchi gyaku-tsuki hineri-mawashi-geri

3.) BP: Suri-ashi kizami-tsuki gyaku-tsuki hineri-ura-mawashi-geri

4.) BP: yori-ashi kizami-tsuki gyaku-tsuki yori-ashi oi-mae-geri

5.) BP: yori-ashi yoko-mawashi-uraken-uchi gyaku-tsuki yori-ashi oi-mawashi-geri

6.) BP: yori-ashi kizami-tsuki gyaku-tsuki yori-ashi oi-ura-mawashi-geri

7.) BP: Hineri-mawashi-geri suri-ashi gyaku-tsuki

8.) BP: Hineri-mawashi-geri suri-ashi kizami-tsuki

 

KAESHI-KIHON-IPPON-KUMITE:

Útočník před zahájením cvičení hlásí název techniky. Každá technika je provedena na obě strany (hidari/migi).

1.) T: ZD v: oi-tsuki jodan

U: ZD z: age-uke

U->T: ZD v: oi-tsuki jodan

T->U: ZD z: 45° tate-shuto-uke/ chudan-gyaku-tsuki

2.) T: ZD v: oi-tsuki chudan

U: KKD z: 45° shuto-uke

U->T: ZD v: chudan-mae-geri

T->U: ZD z: gyaku-gedan-barai/jodan-kizami-tsuki/chudan-gyaku-tsuki

3.) T: ZD v: chudan-yoko-geri-kekomi

U: ZD z: haiwan-uke

U->T: ZD v: chudan-mawashi-geri

T->U: ZD z: 45° gedan-barai/jodan-gyaku-tsuki

 

KATA: Tekki Shodan

- Dále ZK vybere 1 kata z dosud uvedeného programu předchozích STV

 

SHITEI KATA: Jion

 

BUNKAI-KATA:

(obránce určí útočnikovi útok a pásmo. Předvede 1x kombinaci pomalu a poté předvede kombinaci 1x naplno)

a) Analýza 5 sekvencí vlastního výběru z kata Tekki Shodan

b) Předvedení a Analýza 5 sekvencí u Shitei kata

 

KIME-WAZA:

Každá technika je provedena na obě strany (hidari/migi).

5x Kamae /: gyaku-tsuki chudan 5x Kamae /: kizami-tsuki jodan

5x Kamae /: mae-geri chudan 5x Kamae /: yoko-geri-kekomi chudan

 

 

 

Skupina III. - TECHNICKÁ ČÁST ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU

 

2. kyu - hnědý pás

 

KIHON:

1.) BP: oi-mae-geri bez položení nohy na zem oi-mawashi-geri gyaku-tsuki

2.) BP: gyaku-tsuki oi-mawashi-geri / hineri-ura-mawashi-geri

3.) BP: hineri mae-geri (vrátit nohu do původního postavení) oi-mae-geri gyaku-tsuki oi-tsuki

 

KIHON-IDO:

1.) ZD z: age-uke / ayumi-ashi mae-geri / kizami-tsuki / gyaku-tsuki

2.) ZD v: mae-geri (jodan) / gyaku-tsuki / ushiro-ayumi-ashi (KkD) shuto-uke / (ZD) tate-nukite

3.) ZD v: gyaku-tsuki/mae-geri (ayumi-ashi tate-shuto-uke) / oi-tsuki

4.) ZD v: sanbon-tsuki / mae-geri (stáhnout kopající nohu zpět do výchozího postoje)/gyaku-tsuki/gedan-barai

5.) ZD v: ashi-barai / kizami-tsuki gyaku-tsuki

 

OYO-IDO:

1.) BP: Hineri-mawashi-geri suri-ashi yoko--uraken-uchi gyaku-tsuki

2.) BP: Hineri-mae-geri suri-ashi kizami-tsuki gyaku-tsuki hineri-ura-mawashi-geri

3.) BP: Hineri-ura-mawashi-geri suri-ashi yoko-mawashi-uraken-uchi gyaku-tsuki

4.) BP: Yori-ashi oi-mawashi-geri (kop přední nohou) suri-ashi yoko-mawashi-uraken-uchi gyaku-tsuki

5.) BP: Yori-ashi oi-mae-geri hineri-yoko-geri-kekomi suri-ashi yoko-mawashi-uraken-uchi gyaku-tsuki

6.) BP: Hineri mae-geri (nohu zpět do výchozí pozice) ushiro-geri gyaku-tsuki

7.) BP: Yori-ashi oi-ashi-barrai suri-ashi gyaku-tsuki

8.) BP: Ayumi-ashi ashi-barrai suri-ashi gyaku-tsuki kizami-tsuki

 

JIYU-IPPON-KUMITE:

1.) 2x T: Kamae v: oi-tsuki jodan

U: Kamae z: 45° jodan-tate-shuto-uke/chudan-gyaku-tsuki; 45° jodan-age-uke/mae-mawashigeri/

chudangyaku-tsuki

2.) 2x T: Kamae v: oi-tsuki chudan

U: Kamae z: 45° chudan-soto-ude-uke/chudan-gyaku-tsuki; ZD: gyaku-gedan-barai/jodan-ushiromawashigeri/ashi-barai/gyaku-tsuki

3.) 2x T: Kamae v: mae-geri chudan

U: Kamae z: gedan-barai/gyaku-tsuki; 45° gedan-barai/zpět tate-shuto/výpad kizami-tsuki

4.) 2x T: Kamae v: yoko-geri-kekomi chudan

U: Kamae z,s: 45° soto-ude-uke/chudan gyaku-tsuki; haiwan-uke/180° ushiro-mawashi-empi-uchi

 

KATA: ZK vybere jednu kata z řady kata Heian, Tekki Shodan

 

SHITEI KATA: Kanku Dai

 

TOKUI KATA: - dle vlastního výběru z (Bassai Dai, Jion, Enpi, Kanku-Sho, Hangetsu)

 

BUNKAI-KATA:

(předvedení bunkai aplikuje zkoušený s vlastním partnerem. Bunkai musí být věrohodná reálnému boji!!)

a) Předvedení a analýza bunkai Kanku Dai

b) Analýza 5 sekvencí vlastního výběru z Tokui kata

 

KIME-WAZA:

Každá technika je provedena na obě strany (hidari/migi).

5x Kamae /: kizami-tsuki gyaku-tsuki chudan 5x Kamae /: yoko-mawashi-uraken-uchi

5x Kamae /: mawashi-geri 5x Kamae /: ura-mawashi-geri

 

 

 

Skupina III. - TECHNICKÁ ČÁST ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU

 

1. kyu - hnědý pás

 

KIHON:

1.) BP: ushiro-geri

2.) BP: ushiro-ura-mawashi-geri

3.) BP: mae-geri/yoko-geri/ushiro-geri (stejnou nohou bez položení)

 

KIHON-IDO:

1) ZD v: mae-mawashi-geri ayumi-ashi jodan-mawashi-geri / gyaku-tsuky / na místě uchi-uke / gyaku-tsuki

2) ZD v: jodan-mae-geri / gyaku-tsuki / ushiro-ayumi-ashi (KkD) shuto-uke / (ZD) gyaku-tate-nukite / ayumiashi jodan-ura-mawashi-geri / gyaku-tsuki

3) KkD v: do ZD gyaku-tsuki (na místě) – ayumi-ashi gyaku-tsuki / ushiro-ayumi-ashi v KkD shuto-uke –

ayumi-ashi shuto-uke

4) ZK vybere KIHON-IDO kombinace dle vlastního výběru (z kombinací technik předchozích STV KYU)

 

OYO-IDO:

1.) BP: Suri-ashi kizami-tsuki suri-ashi gyaku-tsuki ayumi-ashi gyaku-tsuki

2.) BP: Oi-mae-geri(vrátit nohu zpět) hineri-mawashi-geri suri-ashi yoko-mawashi-uraken-uchi suri-ashi

gyaku-tsuki

3.) BP: Ayumi-ashi oi-tsuki suri-ashi gyaku-tsuki yori-ashi oi-ura-mawashi-geri

4.) BP: Hineri-mae-geri yori-ashi oi-mawashi-gari suri-ashi yoko-mawashi-uraken-uchi suri-ashi gyaku-tsuki

5.) BP: Hineri-mae-geri yori-ashi oi-ura-mawashi-gari suri-ashi suri-ashi gyaku-tsuki

6.) BP: Suri-ashi gyaku-tsuki suri-ashi kizami-tsuki suri-ashi gyaku-tsuki

7.) BP: Ayumi-ashi ashi-barrai ushiro-geri gyaku-tsuki

8.) BP: Suri-ashi gyaku-tsuki ayumi-ashi gyaku-tsuki yori-ashi ura-mawashi-geri

9.) BP: Ayumi-ashi oi-tsuki suri-ashi kizami-tsuki gyaku-tsuki hineri mawashi-geri

10.) BP: Yori-ashi yoko-geri-kekomi suri-ashi gyaku-tsuki

 

OKURI-JIYU-IPPON-KUMITE:

Útočník před zahájením cvičení hlásí název obou technik.

1.) 1x T: Kamae v: suri-ashi oi-tsuki jodan/ ayumi-ashi oi-tsuki jodan

U: Kamae z,s: libovolná obrana/protiútok

2.) 1x T: Kamae v: suri-ashi gyaku-tsuki chudan / ayumi-ashi gyaku-tsuki chudan

U: Kamae z,s: libovolná obrana/protiútok

3.) 1x T: Kamae v: yori-ashi mae geri/ hineri mae-geri

U: Kamae z,s: libovolná obrana/protiútok

4.) 1x T: Kamae v: yori-ashi mawashi-geri/ hineri mawashi--geri

U: Kamae z,s: libovolná obrana/protiútok

 

KATA: ZK vybere jednu kata z řady kata Heian, Tekki Shodan

 

SHITEI KATA: Bassai Dai

 

TOKUI KATA: - dle vlastního výběru z (Enpi, Kanku-Sho, Bassai-Sho, Hangetsu)

 

BUNKAI-KATA:

(předvedení bunkai aplikuje zkoušený s vlastním partnerem. Bunkai musí být věrohodná reálnému boji!!)

a) Předvedení a analýza bunkai kata Bassai Dai

b) Analýza 5 sekvencí vlastního výběru z jedné Tokui kata, kterou si vybral k demonstraci

 

KIME-WAZA:

Zkušební komisař vybere dle svého uvážení techniky z předchozích STV. Každá technika je provedena

na obě strany (hidari/migi).

 

 

 

Skupina III. - TECHNICKÁ ČÁST ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU

 

1. dan - černý pás

 

KIHON-IDO:

- ZK vybere KIHON-IDO kombinace dle vlastního výběru (z kombinací technik předchozích STV KYU)

 

OYO-IDO:

1.) BP: Suri-ashi kizami-tsuki suri-ashi gyaku-tsuki ayumi-ashi gyakutsuki hineri-ura-mawashi-geri

2.) BP: Yori-ashi oi-mawashi-geri suri-ashi yoko-mawashi-uraken-uchi gyaku-tsuki hineri-mawashi-geri

3.) BP: Hineri-mae-geri (nohu zpět do počáteční pozice) ushiro-geri suri-ashi gyaku-tsuki suri-ashi kizami-tsuki

4.) BP: Suri-ashi kizami-tsuki suri-ashi yoko-mawashi-uraken-uchi gyaku-tsuki hineri-mawashi-geri

5.) BP: Yori-ashi mae-geri yori-ashi mawashi-geri gyaku-tsuki ayumi-ashi gyakutsuki

6.) BP: Yori-ashi gyaku-tsuki ayumi-ashi gyaku-tsuki yori-ashi ura-mawashi-geri suri-ashi gyaku-tsuki

7.) BP: Yori-ashi yoko-geri-kekomi suri-ashi gyaku-tsuki yori-ashi ura-mawashi-geri

8.) BP: Suri-ashi kizami-tsuki suri-ashi gyaku-tsuki ushiro-geri

9.) BP: Yori-ashi ashi-barrai Suri-ashi gyaku-tsuki yori-ashi mae-mawashi-geri suri-ashi gyaku-tsuki

10.) BP: na místě gyaku-tsuki yori-ashi gyaku-tsuki hineri-ura-mawsahi-geri gyaku-tsuki

11.) BP: Suri-ashi kizami-tsuki suri-ashi gyaku-tsuki ushiro-suri-ashi nagashi-uke hineri mawashi-geri yoko-uraken-uchi suri-ashi gyakutsuki

12.) BP: Suri-ashi kizami-tsuki suri-ashi gyaku-tsuki ushiro-ayumi-ashi nagashi-uke mae ura-mawashi-geri

suri-ashi gyakutsuki

13.) BP: Ayumi-ashi kizami-tsuki ushiro-suri-ashi oi-osae-uke suri-ashi gyaku-tsuki hineri-ura-mawashi-geri suri-ashi gyakutsuki

 

JIYU-KUMITE:

Volný zápas pod kontrolou, podobný soutěžní formě kumite WKF. Není zde určen časový limit. Důraz je veden na schopnost techniky získat bodování a to při úplné kontrole techniky.

Dle věku cvičence je možné vypustit soutěžní formu Jiyu-Kumite a nahradit ji řízenou formou dle předešlého výběru.

 

KATA: Enpi

 

SHITEI KATA: ZK vybere 1-2 kata z řady kata Heian, Jion, Kanku-Dai, Bassai-Dai

 

TOKUI KATA: a) dle vlastního výběru z Sentei kata (TeKki-Nidan, Bassai-Sho, Kanku-Sho, Hangetsu, Sochin)

b) dle vlastního výběru, jiná mimo dosud uváděné v programu Shitei kata předchozích STV

 

BUNKAI-KATA:

(předvedení bunkai aplikuje zkoušený s vlastním partnerem. Bunkai musí být věrohodná reálnému boji!!)

a) Předvedení bunkai kata Enpi

b) Analýza 5 sekvencí vlastního výběru z jedné Tokui kata, kterou si vybral k demonstraci

c) Další analýza 3 sekvencí u přidělené Shitei kata od ZK

 

KIME-WAZA:

Zkušební komisař vybere dle svého uvážení techniky z předchozích STV. Každá technika je provedena na obě strany (hidari/migi).

 

 

 

ZÁKLADNÍ VYSVĚTLIVKY KE ZKUŠEBNÍMU ŘÁDU:

 

Postoje:

HD - heiko-dachi

HsD - heisoku-dachi

HSD - heiko-sanchin-dachi

KkD - kokutsu-dachi

KiD - kiba-dachi

TD - teidži-dachi

RD - renodži-dachi

FD - fudo-dachi

SD - sanchin-dachi

ZD - zenkutsu-dachi

NaD - neko-ashi-dachi

BP - bojový postoj

KSD - kosa-dachi

 

Směr:

Mae - přední

Hineri - zadní

Ushiro - vzad

Yoko - do strany

Shomen - přední strana

Oi-xxx - přední ruka / noha

Gyaku-xxx - zadní ruka / noha

soto - venkovní

uchi - vnitřní

 

Pohyb / posun:

Suri-ashi - posun začínající přední nohou

Yori-ashi - posun začínající s přísunem zadní nohy

Ayumi-ashi - krok

Mawate - obrat o 180°

 

Ostaní:

T: útočník (tori)

U: obránce (uke)

Jodan horní pásmo

Chudan střední pásmo

Gedan spodní pásmo

(pokud není v kombinaci uvedeno pásmo, na které se útočí předpokládá se že se jedná o CHUDAN)

 

 

 

Příloha č. 1

 

SLOVNÍK VÝZNAMŮ V KARATE:

- yame, stop

- hajime, začněte

- yoi, pozor, připravit se, výchozí postavení

- gyaku, zadní

- hidari, levá

- migi, pravá

- ren, kombinace dvou technik

- sanbon, kombinace tří technik

- karate, prázdné ruce

- kata, forma technik proti neviditelnému soupeři

- kumite, forma zápasu

- mawate, otočení / obrat

- sensei ni rei, pozdrav učiteli

- seiza, sed na patách

- mokuso, soustředit se, meditace

- jodan, horní pásmo

- chudan, střední pásmo

- gedan, dolní pásmo

- hikite, stahující se ruka, protipohyb útočící ruky

- kiai bojový výkřik

- musubi dachi, volný postoj (shizentai), paty se dotýkají, špičky jsou od sebe v úhlu 90°

- zenkucu dachi, útočný postoj, poměr váhy těla 2/3 přední noha, 1/3 zadní noha

- kokucu dachi, obranný postoj, poměr váhy těla 2/3 zadní noha, 1/3 přední noha

- kiba dachi, postoj jezdce, těžiště uprostřed

- renoji dachi, postoj do písmene L, zadní noha směřuje špičkou ven pod úhlem 45°

- ashi dachi přesun v postoji

- oi tsuki, úder přední rukou bez práce boků

- gyaku tsuki, úder zadní rukou

- sokumen tsuki, tsuki do strany

- uraken uchi, úder hřbetem pěsti

- tetsui uchi, úder pěstí malíkovou hranou

- nukite tsuki, bodnutí (úder) prsty

- empi loket

- mae geri, kop dopředu

- yoko geri kop do boku

- gedan barai, kryt na spodní pásmo

- age uke, kryt na horní pásmo

- shuto uke, obrana středního pásma hranou ruky

- uchi uke, obrana středního pásma vedená zevnitř ven

- morote uke, blok vedený oběma rukama, dvojitý blok

- kosa uke, kryt zkříženýma rukama

- hiji uke, blok loktem

- tsukami uke, kryt uchopením

- osae uke, obrana tlačením dolů

- hiza uke blok kolenem

- sonoba mawate, změna postoje (chodidel) bez překroku

- hanmi, tělo vytočené bokem do 45°

- goshi kamae, postavení boků

- fumikomi, kop dupnutím

- haishu, hřbet ruky

- kime, zpevnění, ohnisko síly

- gohon kumite, kombinace útočných a obranných technik v pohybu s partnerem, 5x opakování

- kihon ipon kumite, řízené kumite na jednu bodující techniku

- sokumen yoko uke, kryt do strany

- juji uke, kryt zkříženýma rukama

- kakiwake uke, kryt oběma rukama, kryt vytlačením

- nagashi uke, blok otevřenou dlaní do strany zevnitř ven

- manji uke, dvojitý blok na spodní a horní pásmo

- sukui uke, obrana tlakem nahoru

- haiwan uke blok vrchní plochou předloktí

- mawashi geri, obloukový kop

- ushiro geri, kop dozadu

- mikatsuki geri, obloukový kop chodidlem zvenčí dovnitř

- ren geri dvojitý kop

- tate uchi, vertikální sek, obecně

- haito uchi, úder vnitřní stranou ruky

- kagi tsuki hákový úder

- kosa dachi postoj se zkříženými nohami

- sun dome, zastavení útoku těsně před cílem

- teisho, vnitřní strana ruky

- zanshin, bojová připravenost

- shitei kata povinná kata

- tokui kata, volitelná kata

- otoshi, dolů

- uchikomi, technika úderů

- neko ashi dachi, kočičí postoj

- shiko dachi, jezdecký postoj, těžiště uprostřed, špičky směřují ven pod úhlem 45°

- teidži dachi postoj do písmene L, špička zadní nohy směřuje ven pod úhlem 90°

- ashi barai, podmet nohou

- suri ashi, posun začínající přední nohou

- yori ashi, posun začínající zadní nohou

- ayumi ashi krok vpřed

- ura mawashi geri, obloukový kop patou

- kansetsu geri kop na koleno

- age tsuki, úder zespoda nahoru, zvedák

- yama tsuki dvojitý široký úder oběma rukama ve tvaru písmene U na horní a spodní pásmo najednou

 

 

 

 

Dne: 20.10.2009

Vypracoval: Jaromír Musil, předseda TMK ČSKe a team lektorů stylu Shotokan.

Verze Zkušebního řádu: 2009-3.0